Ексклузивен увозник: Симпли Мел д.о.о.

Дистрибутер: Симпли Мел д.о.о.

М. Т. Гологанов 98/3-12, Скопје

Телефон: +3892 3052 120

Авторски права

  • Брендови и логоа кои се појавуваат на оваа веб-страница се регистрирани од страна на компанијата NAOS. Лиценца или дозвола за користење на која било од горе наведените брендови или логоа содржани на оваа страница нема да бидат одобрени и затоа тие не можат да се користат без претходна писмена согласност од сопственикот.
  • Репродукцијата на било која информација објавена на оваа веб-страница е овластена само и исклучиво за приватна употреба и информативни цели. Секоја друга употреба на таква содржина, особено за комерцијални цели, е строго забранета, освен со претходна писмена согласност на компанијата NAOS.
  • NAOS го задржува правото да започне правни постапки во случај на повреда на нејзините права на интелектуална сопственост, вклучително и кривична одговорност.

Одговорност

  • Сите информации достапни преку оваа страница се достапни само за информативни цели. Информациите содржани во овој документ не даваат никаква гаранција, изразена или имплицитна. Симпли Мел не е одговорен за каква било штета предизвикана од пристап или користење на страницата, вклучително и каква било штета или вирус што може да влијае на компјутерот на корисникот.
  • Симпли Мел не е одговорен за неточности, грешки или пропусти содржани на страницата. Фотографиите од BIODERMA производите прикажани на страницата не се обврзувачки. Точноста, сигурноста или комплетноста на информациите достапни на страницата не се загарантирани. Корисникот ги користи овие информации на сопствен ризик.
  • Компанијата Симпли Мел нема одговорност за каква било штета, директна или индиректна, без оглед на причината, потеклото, природата или последиците што може да се појават при пристап на страницата од страна на кое било лице на страницата, не можност за пристап до некое лице или користење на страницата и/или автентичност се припишува на каква било информација што доаѓа директно или индиректно од употребата на страницата.
  • Корисникот се согласува да не пренесува никакви информации преку оваа страница што може да доведе до граѓанска или кривична одговорност, и затоа се согласува да не открива преку оваа страница незаконски информации, информации што можат да го загрозат јавниот ред или погрдни информации.
  • Компанијата Симпли Мел д.о.о. нема контрола врз надворешните страници поврзани преку хиперлинкови на оваа страница, ниту е одговорен за нивната содржина. Овие линкови до други страници во никој случај не претставуваат поддршка или врска помеѓу компанијата Симпли Мел д.о.о. и овие страници, кои се регулираат со нивните сопствени услови за употреба и правилата за доверливост. Покрај тоа, на ниту едно физичко или правно лице не му е дозволено да креира врска која води до оваа страница без претходна согласност од компанијата Симпли Мел.