Importues ekskluziv: Simple Mel d.o.o.

Distributor: Simple Mel d.o.o.

М. T. Gologanov 98 / 3-12, Shkup

Telefoni: +3892 3052 120

Të drejtat e autorit

  • Markat dhe logot që shfaqen në këtë ueb- faqe janë regjistruar nga kompania NAOS. Licencat ose lejet për përdorimin e ndonjë prej markave ose logove të mësipërme të përfshira në këtë faqe nuk mund të aprovohen dhe për këtë arsye nuk mund të përdoren pa miratim paraprak me shkrim të pronarit.
  • Riprodhimi i çdo informacioni të botuar në këtë ueb-faqe është i autorizuar vetëm për përdorim privat dhe vetëm për qëllime informative. Çdo përdorim tjetër i përmbajtjes, veçanërisht për qëllime tregtare, është rreptësisht i ndaluar, përveç me pëlqim paraprak me shkrim të kompanisë NAOS.
  • NAOS e rezervon të drejtën për të filluar procedurat ligjore në rast të shkeljes së të drejtave të saj të pronës intelektuale, duke përfshirë edhe përgjegjësi penale.

Përgjegjësia

  • Të gjitha informacionet që janë në dispozicion përmes kësaj faqeje është në dispozicion vetëm për qëllime informative. Informacionet që janë përmbajtje e këtij dokumenti nuk ofron ndonjë garanci, të shprehur ose të nënkuptuar. Simply Mel nuk është përgjegjëse për çfarëdo dëmi të shkaktuar nga hyrja në ose përdorimi i faqes, duke përfshirë çdo dëm ose virus që mund të ketë infektuar kompjuterin e përdoruesit.
  • Simply Mel nuk është përgjegjëse për pasaktësitë, gabimet ose lëshimet që janë në përmbajtjen e faqes. Fotografitë e produkteve BIODERMA të paraqitura në faqe nuk janë detyruese. Saktësia, besueshmëria ose plotësia e informacioneve që janë në dispozicion në këtë faqe nuk janë të garantuara. Përdoruesi e përdor këtë informacion në rrezikun e tij.
  • Kompania Simply Mel nuk është përgjegjëse për çfarëdo dëmi, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë (indirekt), pavarësisht nga shkaku, origjina, natyra ose pasojat që mund të shfaqen gjatje qasjes në faqe nga secili person, pamundësia për qasje deri te ndonjë person ose pamundësia për të përdorur ndonjë faqe dhe/ose origjinaliteti i atribuohet çfarëdo informacioni që vjen drejtpërdrejt ose tërthorazi (indirekt) nga përdorimi i faqes.
  • Përdoruesi bie dakord që përmes kësaj faqeje të mos transmetojë kurrfarë informacione që mund të çojë në përgjegjësi civile ose penale, dhe për këtë arsye bie dakord që përmes kësaj faqeje të mos zbulojë informacione të paligjshme, informacione që mund të rrezikojnë rendin publik ose informacione fyese.
  • Kompania Simply Mel nuk ka kontroll mbi faqet e jashtme të lidhura përmes hiperlinqeve në këtë faqe, as nuk është përgjegjëse për përmbajtjen e tyre. Këto lidhje me faqet e tjera nuk janë në asnjë mënyrë një mbështetje ose lidhje midis Simply Mel dhe këtyre faqeve, të cilat rregullohen nga kushtet e tyre të përdorimit dhe politika e privatësisë. Për më tepër, asnjë person fizik ose juridik nuk lejohet të krijojë një lidhje me këtë sit pa miratimin paraprak të Simply Mel.