Meqenëse ne i kushtojmë një rëndësi të madhe mbrojtjes së privatësisë suaj, ne duam të informojmë përdoruesit e internetit duke përdorur faqen e internetit www.bioderma.mk (këtu e tutje "Uebfaqe") për ruajtjen dhe përdorimin e cookies, si dhe mjetet me të cilat kanë në vete dispozicion për të vendosur funksionimin e tyre. Politika jonë mund të azhurnohet në çdo kohë dhe këto ndryshime do të hyjnë në fuqi menjëherë. Prandaj, ne ju kërkojmë që t'i referoheni rregullisht për të vërejtur versionin e tij më të fundit të disponueshëm.

1. Çfarë është kulaçi

“Kulaç” është një skedar i të dhënave me madhësi të kufizuar, i cili përbëhet kryesisht prej shkronjave dhe numrave, që është krijuar dhe ruajtur në memorien e shfletuesit tuaj, në diskun e aparatit tuaj (tablet, kompjuter, celular) kur hapni ndonjë ueb-faqe ose aplikacion celular. Kulaçet kanë rol të rëndësishëm dhe na mundësojnë ta përmirësojmë dhe adaptojmë përvojën tuaj në ueb-faqen tonë. Kulaçet nuk e cenojnë sigurinë e ueb-faqes.

 

2. Cilat të dhëna mund t’i marrim?

Në faqen tonë, i grumbullojmë informatat në vijim:

 • Informata për lajmërim
 • Të dhëna për kërkim në ueb-faqen tonë (faqe të hapura, kohëzgjatje e vizitës, kërkimi produkteve ...)
 • Të dhëna për shfletuesin
 • Të dhënat nga aparati i përdorur
 • Reklama që i keni vizituar
 • Lokacioni (vetëm shteti)

 

3. Cilat kulaçe i vendosim

Ne përdorim kulaçe për të siguruar përmbajtje, shërbime dhe reklamim të adaptuar me interesat tuaj, pastaj krijojmë statistikë për vizitorë, të shënojmë të dhënat të regjistruara dhe t’i optimizojmë rutat për navigim. Më poshtë mund të lexoni për 4 kategori kulaçesh që i përdorim:

3.1. Kulaçe të domosdoshëm

Këta kulaçe janë të domosdoshëm për funksionim të ueb-faqes, duke mundësuar përdorim të aktiviteteve të propozuara kryesore. Me pamundësimin e përdorimit të këtyre kulaçeve, funksionet e lidhura tani më nuk mund të përdoren. Ne nuk do të jemi përgjegjës për çfarë do defekti lidhur me çaktivizimin e kulaçeve.

3.2. Kulaçe funksional

Këta kulaçe na mundësojnë t’u ofrojmë karakteristika të caktuara dhe shërbime të ueb-faqes sonë për ta përmirësuar përvojën tuaj. Disa nga këta kulaçe mund të jenë të vendosur nga partnerët tanë që i ofrojnë shërbimet e tyre në ueb-faqen tonë.

3.3. Kulaçe për qarkullim dhe kulaçe për performancë

Këta kulaçe na mundësojnë të kuptojmë si vizitorët komunikojnë me ueb-faqen, ta identifikojnë përmbajtjen më të vizituar etj., ndërsa me atë ta përmirësojmë punën dhe shfrytëzueshmërinë e vet.Me pamundësimin e shfrytëzimit të këtyre kulaçeve, nuk mund t'i ndjekim performanset e ueb-faqes sonë.

Titull i kulaçit Qëllimi Afat i vlefshmërisë
_ga Ky kulaç, i krijuar nga Google Analytics, mundëson të maten të dhënat lidhur me përdorimin e ueb-faqes 13 months
_gat Ky kulaç, i krijuar nga Google Analytics, na mundëson të monitorohet shkalla e kërkesave në serverët e vetKy kulaç na mundëson t'i identifikojmë fushat për përmirësimin e ueb-faqes sonë 13 muaj
_gid Ky kulaç është i nevojshëm për funksionimin e Google Analytics për matjen e të dhënave lidhur me përdorimin e ueb-faqes sonë 13 muaj


3.4 Kulaçe reklamues

Këta kulaçe zakonisht i vendosin partnerët tanë për reklamim për të siguruar përmbajtje relevante dhe të personalizuar reklamuese të bazuar mbi fushat e interesit tuaj, faqet që i keni hapura në ueb-faqen tonë dhe jashtë saj. Kulaçe të vendosur nga këta partnerë mund të grumbullojnë të dhëna gjatë shfletimit tuaj.

 

3.5 Kulaçe për rrjet social

Këta kulaçe na mundësojnë ta pasurojmë përmbajtjen multimediale të ueb-faqes sonë dhe ta përmirësojmë përvojën e shfrytëzuesit.
Ueb-faqja jonë përmban shtojca (ose butona për aplikacione) që ju mundësojnë ta ndani përmbajtjen (për sh. Butoni “Share”), ta bëni “like” përmbajtjen tonë (për sh.“Like”) ose të lajmëroheni me urdhra tuaj në mediat sociale. Me këtë ju njoftojmë që këto shtojca mund të identifikohen, madje edhe nëse nuk e keni përdorur butonin, por të mbeteni të lajmëruar në llogaritë tuaja në rrjetet sociale (sesione të hapura) derisa e shfletoni ueb-faqen tonë. Këto kulaçe mund të vendosen në rrjetet sociale (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etj.).Ne nuk kemi kontroll mbi procesin që e përdorin persona të tretë për të grumbulluar informata për kërkimin tuaj në ueb-faqen tonë dhe t’i lidhin me informatat personale që i posedojnë. Prandaj ju propozojmë t’i lexoni rregullat për kulaçet e këtyre palëve të treta.
Palët e treta të cilat mbase do të grumbullojnë kulaçe nëpërmjet ueb-faqes sonë janë këto:

 • Facebook;

 • Twitter;

 • Instagram;

 • YouTube;

Me pamundësimin e përdorimit të këtyre kulaçeve, ndoshta nuk do të mund t’i përdorni funksionet që i ofrojnë rrjetet sociale ose nuk do të mund të shihni përmbajtje multimediale në ueb-faqen tonë.

4. Zgjedhje tuaja lidhur me kulaçet

Mund të lejoni, të kufizoni ose të pamundësoni aktivizim të kulaçeve në çfarëdo kohe, tërësisht apo pjesërisht, me ndryshim të rregullimeve në shfletuesin tuaj. Kulaçet për qarkullim dhe performancë, kulaçet për reklamim dhe rrjete sociale do të futen në aparatin tuaj vetëm nëse paraprakisht keni dhënë pëlqim për ato nëpërmjet dritares për rregullim. Për kulaçe funksional, keni mundësi ta refuzoni depozitimin e tyre në çdo kohë nga dritarja e rregullimeve. Për t’ua lehtësuar qasjen, më poshtë ka ueb-shfletues ku do të mund t’i kontrolloni dhe t’i konfiguroni rregullimet për kulaçe:

 • Chrome
 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Safari

Megjithatë, ju njoftojmë që me programimin e shfletuesit tuaj të refuzojë kulaçe, disa karakteristika, faqe ose rregullime të ueb-faqes nuk do të jenë të arritshme, për çka lëshuesi i ueb-faqes nuk mund të jetë përgjegjës.

4.1. Pëlqim për futje të kulaçeve

Vlerësohet që jeni pajtuar për futje të kulaçeve në ueb-faqen nëse:

 • Keni vazhduar të kërkoni, pa vendosur kulaçe;
 • Klikoni “PO, PAJTOHEM”, në dritaren që ju njofton për përdorim të kulaçeve.

Kjo marrëveshje vlen trembëdhjetë muaj nga depozita e parë e aparatit tuaj.

Ne do të përpiqemi ta korrigjojmë çdo situatë lidhur me informatat tuaja personale për të cilat nuk jeni të kënaqur, mirëpo nëse besoni që nuk veprojmë në mënyrë të drejtë me informatat tuaja personale, keni të drejtë të kontaktoni organin mbikëqyrës. Në këtë rast, trup mbikëqyrës është Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale.

Informata për kontakt të Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale mund të gjeni këtu:www.dzlp.mk

4.2. Refuzim i kulaçeve

Nëse refuzoni të ruani kulaçe në aparatin tuaj apo në qoftë se shlyeni kulaçe të ruajtur aty, nuj do të mund të shfrytëzoni numër të madh karakteristikash që mund të jenë të nevojshme për navigim në fusha të caktuara të ueb-faqes.

Nëse është e aplikueshme, ne nuk pranojmë përgjegjësi për pasojat lidhur me punën e dëmtuar të shërbimeve tona, që janë rezultat i pamundësisë për t’i ruajtur ose për t’i adaptuar kulaçet e nevojshëm për punën e tyre apo kulaçet që ndoshta i keni refuzuar ose shlyer.